QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

< Toutes les ressources

Kanuri - Kaida-a nemetigǝ cidawu bana/ kanjimariya be

Resource details

  • Resource type: Document
  • Organisation: Nigeria PSEA Network
  • Région: Global
  • Tags: Aid worker, sexual exploitation, abuse
  • Publication year: 2020

Description

Halla kǝnzǝna-a nemetigǝ-abe cidawu kanjimari be/ cidawu bana kǝmjoma so yedǝ burzǝmba-a rinta kuru adaima shidǝ dalilloro kamma cedaman dutin

Précedent Haoussa – Muhimman ka’idoji shida da suka shafi cin zarafi da cutarwa ta hanyar jima’i
Suivant Kanuri – Zawalla arakkǝ faida-ama halla kǝnzǝna-a nemetigǝ-aben